ZigaForm version 5.7.1

Yalıtım Okulu

AKREDİTASYON: Akreditasyon; laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının  Ulusal kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin  onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini ifade eden bir kavramdır.

AKMA NOKTASI TESTİ: Su yalıtım örtülerinin, belirli süre boyunca, belirli  sıcaklıkta akmaya karşı direncini test etmek için kullanılan bir test metodudur.

ASFALT: Koyu kahverenginden siyaha kadar değişen , kuvvetli bağlayıcı özelliği  olan, kıvamlılık bakımından katı, yarı katı, ya da sıvı halde olabilen, doğal
 halde bulunan ya da ham petrolün arıtılmasından elde edilen ve başlıca hidrokarbonlardan oluşan bir maddedir.

ASTM: Amerikan standartlarının kısaltmasıdır.(American Society for Testing and Materials)

CE: CE işareti Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe  dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün 
sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir.(Conformity of Europe)

COLD BENDİNG: Bitümlü örtülerin, soğukta kırılganlığını bulmak için kullanılan bir  test metodudur. Bitümlü örtülerin düşük sıcaklıktaki davranışını izlemek açısından  önemlidir.

EN: Avrupa Birliği üye ülkeler itibariyle teknik standartlar arasında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluşturmuştur. Bu sistemlerin en önemli 
amacıysa, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır. AB’ye üye ülkeler ulusal standartları yerine Avrupa Normlarını oluşturmuştur.(European Norm)

ELASTOMER: %30 styren içerikli SBS, poli izopren, neopren, kauçuk emülsiyonları  gibi düşük sıcaklık performansını iyileştiren polimer türüdür.

EMÜLSİYON: Emülsiyon, birbiri içinde çözünemeyen iki sıvıdan birinin ötekisi içinde  küçük küre tanecikleri halinde üniform halinde dağılmasıdır.

ISI İLETKENLİĞİ/ISI DİRENCİ TESTİ: Isi yalıtım levhalarında ısı iletkenliği  katsayısı ve ısı direnci değerlerinin kontrol edilmesi için kullanılan test metodudur. İSO: Uluslararasi Standartlari Organizasyonu?nun kısaltmasıdır. (International Organization for Standardization)

KABARMA: Mineral kaplı su yalıtım örtülerinin üstündeki bazalt taşlarda, sıcaklık ve suyla olan anı değişimlerde gözlenen kabarcıklanmadır.

KATRAN: Katran, başlıca kömürün ve odunun kapalı bir sistem içerisinde kuru kuruya  damıtılmasından elde edilir. Bu şekilde elde edilen katrana ham katran 
denir.Genellikle katran bu şekliyle değil arıtıldıktan sonra kullanilir.

KAUÇUK: Yol üst yapılarında kullanılan bağlayıcıların yapımında kullanılan polimerlerdendir. Geri kazanılmış kauçuklar, kullanılmış lastik tekerlerinin granül
 hale getirilmesi ile elde edilir.Bitüm içinde tam olarak çözünemeyen bu malzemenin  karışıma eklenmesi sonucunda elastikiyet belirli bir ölçüde sağlanır.

MELT FLOW İNDEX: Polistren hammaddesinin erime akış indisini test etmek için uygulanan bir test metodudur. Polistren hammaddesinin uygunluğunu veya 
uygunsuzluğunu saptamak için kullanılır.

MODİFİYE ASFALT: Katkı maddesi bitüme katılarak, modifiye bitüm elde edilir. Modifikasyon kullanılacak katkı maddelerinin ve modifiye bitümlerin, uygulamada etkili uygun ve ekonomik olması açısından etkilidir.

OKSİDE ASFALT: Birçok organik maddede olduğu gibi bitüm de havayla temas ettiğinde  yavaşça oksidasyona uğrar. Oluşan polar oksijen içeren gruplar daha büyük moleküler  ağırlıklara sahip miseller halinde toplanır ve bitümün viskozitesi artar. Oksidasyonla viskozitesi arttırılmış asfalta okside asfalt denir.

ÖZGÜL AĞIRLIK: Bitümlü maddelerin özgül ağırlığı, bunların 25°Cde hacmi bilinen bir  miktarının ağırlığının aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki suyun ağırlığına
 bölünmesinden elde olunan orandır.

POLİMERLER: Polimerler birbirinin tekrarı olan ünitelerin kimyasal bileşimi ile  oluşan makromoleküllerdir. Bitüme polimer ilavesinin amacı, bitümün viskoelastik
 davranışını değiştirmek ve özellikle, düşük sıcaklıklardaki davranışına zarar vermeden, sıcaklığa karşı hassasiyetini azaltmaktır.

PENETRASYON: Standart bir iğnenin belirli bir yük altında ve belirli bir süre içinde, asfalt numunesi içerisine dikey olarak batma mesafesidir.

POLİETİLEN: Sanayi atıklarından elde edilen, az da olsa polipropilen ve  diğer polimerleri içeren, yol üst yapılarında kullanılan katkılı bağlayıcıların üretimlerinde kullanılırlar. Düşük sıcaklıklarlada daha az kırılgan ve daha elastik bir özellik gösteren bir bağlayıcı elde edilir.

PLASTOMER: EVA ve polietilen ataktık polipropilen gibi polyolefinleri içeren polimer türüdür. EVA hariç, bu gruptaki polimerler bitümen düşük sıcaklık
 performansını iyileştirmemektedir.Dolayısı ile düşük sıcaklıkların (< -10°C) bulunmadığı bölgelerde kullanılmaları uygundur.

SOLÜSYON: Solüsyon, birinin diğerinin içinde homojen olarak çözünebildiği iki sıvınin oluşturduğu karışımdır.

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

VİSKOZİTE: Akmaya karsı direncin bir ölçüsüdür.Viskozite, kıvamlılığı ifade için kullanılan bir genel terimdir. Kıvamlılık arttıkça yani asfalt yarı katı hale 
yaklastıkça viskozite degeri de yükselecektir.Asfaltın viskozitesi sıcaklığa bağlı  olarak değişir. Sıcaklık yükseldikçe viskozite değeri küçülür, sıcaklık düştükçe 
viskozite değeri artar.

YUMUİAMA NOKTASI: Yumuşama noktası, bir su banyosu içine yerleştirilmiş, üzerinde  bir bilya bulunan, standart bir kalıp içerisindeki bitümlü maddenin belli bir hızla ısıtılmasıyla, yumuşayan malzemenin tabana değdiği anda termometrede okunan sıcaklıktır.